VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zaplacením objednávky online kurzu „SportMentor“ souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení
1.1 Poskytovatelem služeb online kurzu „SportMentor“, provozovaného na serveru sportmentor.cz, je společnost Sport Mentor s.r.o., Fr. Hrubína 24, 568 02 Svitavy, IČ: 06569471, DIČ: CZ06569471, spisová značka: C 46153 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).
1.2 Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku online kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”)

2. Předmět koupě
2.1 Předmětem koupě je právo Uživatele na přístup k video lekcím uložených na serveru Poskytovatele (dále jen „online kurz“) a k dalším službám / produktům Poskytovatele nabízeným na serverech sportmentor.cz.

2.2 Ukázková videa slouží jako úvod k online kurzu a k ověření technické dostupnosti pro Uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

3. Rozsah služby
3.1 Uhrazením ceny online kurzu získává Uživatel právo na přístup do členské sekce k objednanému online kurzu „SportMentor“ Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje, a to po dobu jednoho roku od zaplacení kurzu.

3.2 Uhrazením ceny knihy (plus poštovného) získává Uživatel právo na zaslání knihy na jím zvolenou adresu doručení.

4. Práva a povinnosti Kupujícího
4.1 Kupující je povinen potvrzením objednávky uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online kurzu, reps. knihy stanovenou na webových stránkách Poskytovatele a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
4.2 Kupující má právo využívat služby objednaného online kurzu.
4.3 Kupující je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz.
4.4 Kupující se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.
4.5 V případě, že bude Kupující jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k online kurzu odebrat. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.6 V případě objednání knihy je Kupující povinen si ji na jím zvoleném místě od dopravce vyzvednout. Nevyzvednutí knihy a její navrácení dopravcem zpět Prodávajícímu je považováni za porušení Kupní smlouvy. Kupujícímu bude v tomto případě vrácena zaplacená částka ponížená o manipulační poplatek ve výši 99 Kč.

5. Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky uvedenými na prodejní stránce na webu sportmentor.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
5.2 Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Prodávající se po jejím uhrazení zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě, a to buď:
a) přístup do online kurzu včetně všech uvedených bonusů,
b) knihu.
5.3 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.sportmentor.cz/obchodni-podminky/ obchodní společnosti Sport Mentor s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, faktura
6.1 Na webu v sekci objednávky je uvedena aktuální kupní cena členské sekce video kurzu, resp. knihy. V případě zakoupení samostatné knihy vzniká Kupujícímu uzavřením kupní smlouvy povinnost uhradit prodávajícímu nejen kupní cenu zboží, ale také je povinen zaplatit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
6.2 Pokud Kupující nezaplatil Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
6.3 Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení online kurzu, resp. knihy. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím jako e-mail, který kupující uvedl v objednávce a vyplnil jej v objednávkovém formuláři jako e-mail kontaktní. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

7. Způsob a forma platby

7.1 Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2 Opakované platby:
Jde o automatické strhávání měsíční / roční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 8. 2018, další platba bude stržena 1. 9. 2018).
O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu.

Při vzniku opakované platby zákazník souhlasí:
- se založením a parametry opakované platby,
- s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

7.2.1. Komunikace
Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

7.3 Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International.
b) Online platebním tlačítkem s předvyplněným platebním příkazem: Raiffeisen Bank, Komerční banka, mBank, Fio, Platba24.
c) Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffeisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, LBBW, Zuno, Citibank.
d) Digitální peněženkou: Apple Pay

7.4 Forma platby
1) Platba jednorázově znamená, že kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do pěti dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).
2) Opakovaná platba znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první (viz. Odstavec 7.2).

7.5 Bonusy
Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci online kurzu „SportMentor“ v průběhu kurzu, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a Kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz. Na bonusy nevzniká Kupujícímu právní nárok.

7.6 Ochrana dat
S údaji o platební kartě Kupujícího nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

8. Garance vrácení peněz
8.1 Za své produkty společnost Sport Mentor s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v rozsahu oboustranně sjednaných podmínek, uvedených v těchto podmínkách.
8.2 Po zakoupení online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od zakoupení online kurzu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou zasláním e-mailu na adresu info@sportmentor.cz. Výše zmíněný e-mail musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, číslo účtu, na který má být částka zaslána, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis v plné výši kupní ceny online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a to formou bankovního převodu na účet, uvedeným Kupujícím v odstoupení od Smlouvy.
8.3 Kupujícímu, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, bude znemožněn přístup do členské sekce a nemá nárok nadále využívat video lekce a všechny bonusy souvisejících s online kurzem „SportMentor“.
8.4 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že poskytnutý dárek nebude Kupujícím vrácen zpět Prodávajícímu, bude takové nevrácení považováno za bezdůvodné obohacení Kupujícího a nebude-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení (dárku) dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.
8.5 V případě zakoupení knihy má Kupující právo dle ustanovení § 1818, § 1820 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od předání zboží. Informaci o odstoupení musí Kupující provést písemně na info@sportmentor.cz. Výše zmíněný e-mail musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, číslo účtu, na který má být částka zaslána, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis v plné výši kupní ceny. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od Smlouvy, a to formou bankovního převodu na účet uvedeným Kupujícím v odstoupení od Smlouvy.
8.5.1 Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy v souladu s čl. 8.5 těchto obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené či jakkoli neznehodnocené. Odstoupí-li kupující platně od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Zboží musí být doručeno na adresu sídla Prodávajícího.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele
9.1 Poskytovatel má povinnost nastavit a zaslat Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet Poskytovatele.
9.2 Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek číslo 10 – Ochrana autorských práv – uvedeného v těchto podmínkách.
9.3 Poskytovatel má poskytnut souhlas Uživatele zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a telefonního čísla Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na info@sportmentor.cz.
9.4 Uživatel nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.
9. 5 Poskytovatel má povinnosti v případě zakoupení knihy Kupujícím, zaslat knihu na adresu uvedenou v objednávce do 7 pracovních dnů.

10. Ochrana autorských práv
10.1 Online kurz „SportMentor” je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
10.2 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.
10.3 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu „SportMentor”. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
10.4 V případě porušení ustanovení bodu 10.2 a 10.3 je Poskytovatel oprávněn vymáhat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno-sto-tisíc-korun-českých). Souhlasem s přijetím těchto Obchodních podmínek přijímá Kupující sankci v plné výši a bez odporu.

11. Závěrečná ustanovení
11.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce online kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.
11.2 Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
11.3 Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu výchovy dětí je svobodnou volbou a odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.
11.4 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
11.5 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených s této Smlouvě a objednávce Uživatele.
11.6 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 16. 3. 2018. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.